Homepage

"Grape juice decays, but fine wine ages. Choose wisely"

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten & producten die aangeboden worden door DR Consultancy GCV . Op elke offerte, elke factuur wordt er verwezen naar deze voorwaarden. Bij ondertekening van de offerte en/of de aanvaarding/betaling van de factuur erkent de klant kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met de voorwaarden van DR Consultancy GCV.
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk overeengekomen zijn met tegenpartij en vermeld staan in de overeenkomst.–––

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door DR Consultancy GCV gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.
2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de oplevering/levering vallen ten laste van de klant.
2.3. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige of ook bijkomstige opdrachten met zich mee.
2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant.
2.5. Enkel indien de bestelbon uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Termijnen en meerwerk

3.1. De door DR Consultancy GCV opgegeven uitvoeringstermijn zijn slechts informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.2. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3.3. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk: Uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd; Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan DR Consultancy GCV kenbaar zijn gemaakt; Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door DR Consultancy GCV in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop DR Consultancy GCV weinig of geen invloed kan uitoefenen; Tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit noodzakelijker wijze leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving; op de factuur vermelde rekeningnummer BE38731038606072.
4.2. Tenzij anders vermeld op de factuur is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing berekend vanaf de vermelde vervaldag.
4.3. Eventuele klachten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden.
4.4. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt DR Consultancy GCV zich het recht voor, de reeds uitgevoerde werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op enige schadevergoeding hiervoor.
4.5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 12% per jaar op het totale factuurbedrag.
4.6. Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 15% met een minimum van €75. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de administratiekosten, het tijdverlies, de boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.
4.7. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt DR Consultancy GCV het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1. Zowel DR Consultancy GCV als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.
5.2. Klachten dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.
5.3. Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan de registraties bij officiële overheidsinstanties vallen volledig ten laste van de klant. De informatie die DR Consultancy GCV hierover verstrekt is louter indicatief.
5.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen DR Consultancy GCV en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DR. Consultancy GCV zelf.
5.5. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Aanvullende voorwaarden i.v.m. infrastructuur

Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden

1.1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikers -voorwaarden of ook de algemene voorwaarden.
1.2. De klant mag geen processen of handelingen toepassen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit DR Consultancy GCV en/of klanten van DR Consultancy GCV hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.
1.3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, …
1.4. De door DR Consultancy GCV ter beschikking gestelde infrastructuur mag in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via om het even welke hostingdienst aangeboden door DR Consultancy GCV. Indien dergelijke praktijken vastgesteld worden, kan onmiddellijk en zonder enig recht op schadevergoeding overgegaan worden tot stopzetting van de dienstverlening in kwestie.
1.5. Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld: videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal, … zonder voorafgaande toestemming van de auteur en dit via de infrastructuur van DR Consultancy GCV, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen.
1.6. Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door DR Consultancy GCV. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragend, vulgair, racistisch getint, etnisch onverantwoord, discriminerend of ander tot deze noemer behorend materiaal.
1.7. Het verzenden van ongewenste massa e-mail (Spam – Unsolicited Commerce E-mail) via de server of een e-mailadres dat beheerd wordt door DR Consultancy GCV is ten strengste verboden. Klanten zijn ook strafbaar als dergelijke e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld zijn op de server. Bij vaststelling van bepaalde activiteiten die ingaan tegen de wetgeving rond commerciële e-mails zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Artikel 2. Websites en internetprojecten

2.1. DR Consultancy GCV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door DR Consultancy GCV ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor de informatie die door DR Consultancy GCV zelf op de site werd geplaatst alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bijv. via een content management systeem).
2.2. DR Consultancy GCV biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. DR Consultancy GCV kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem en zo schade berokkenen aan klant.
2.3. DR Consultancy GCV is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. DR Consultancy GCV oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat DR Consultancy GCV de gegevens goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen DR Consultancy GCV en de eigenaars van deze sites.
2.4. In geval de klant materiaal op de door DR Consultancy GCV ontwikkelde website plaatst of aan DR Consultancy GCV aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals: teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz...).
2.5. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met opname van het project in de portfolio van DR Consultancy GCV.

Artikel 3. Hosting en domeinnamen

3.1. Voor diensten met betrekking tot hosting en domeinnamen garandeert DR Consultancy GCV een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van DR Consultancy GCV vallen.
3.2. Domeinregistratie - De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. DR Consultancy GCV biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de domeinnaam nog beschikbaar is. Wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw, te raadplegen op www.dns.be.
3.3. Webhosting, e-mail, beveiliging - DR Consultancy GCV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die de voorziene beveiliging proberen te omzeilen. DR Consultancy GCV voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en een beveiligde omgeving